G. P. G. Lemmers, W. van Lankveld, G. P. Westert, P. J. van der Wees, J. B. Staal
February 2019, pp 1 - 14
Rekhapalli Rajasekhar, Madhivanan Karthigeyan, Pravin Salunke, Kirti Gupta
February 2019, pp 1 - 5
Tingxian Ling, Limin Liu, Yueming Song, Shilian Zhou, Chunguang Zhou
February 2019, pp 1 - 5
Shoahaib Karimi, Victor M. Lu, Mithun Nambiar, Kevin Phan, Anuruthran Ambikaipalan, Ralph J. Mobbs
February 2019, pp 1 - 12
He Zhao, Qing-Ling Sun, Li-Jun Duan, Yong-Dong Yang, Yu-Shan Gao, Ding-Yan Zhao, Yang Xiong, He-Jun Wang, Jia-Wei Song, Kai-Tan Yang, Xiu-Mei Wang, Xing Yu
January 2019, pp 1 - 21
Jingwei Liu, Yiqi Zhang, Yong Hai, Nan Kang, Bo Han
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 308 - 316
Ivan Lvov, Andrey Grin, Aleksandr Talypov, Anton Kordonskiy, Vladimir Smirnov, Iliya Grigoriev, Ulugbek Khushnazarov, Vladimir Krylov
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 400 - 420
Noritaka Yonezawa, Hideki Murakami, Apiruk Sangsin, Eishiro Mizukoshi, Hiroyuki Tsuchiya
November 2018, pp 1 - 10
I. Noordhoek, M. T. Koning, C. L. A. Vleggeert-Lankamp
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 386 - 399
M. Löhnhardt, A. Hättich, A. Andresen, M. Stangenberg, T. S. Mir, K. Reinshagen, M. Dreimann
October 2018, pp 1 - 6