Displaying 1 - 20 of 54
Matti Scholz, Kristina Liebig, Frank Kandziora
January 2017, Volume 26, Issue 3, pp 413 - 415
Matti Scholz, Philipp Schleicher, Frank Kandziora
January 2017, Volume 26, Issue 3, pp 416 - 417
Marie-Therese Unterweger, Doina Thomas
September 2017, Volume 26, Issue 3, pp 418 - 419
Hossein Mehdian, Manish Kothari
September 2017, Volume 26, Issue 3, pp 420 - 422
Cesare Faldini, Mohammadreza Chehrassan, Fabrizio Perna, Raffaele Borghi, Antonio Mazzotti, Francesco Traina
September 2017, Volume 26, Issue 3, pp 423 - 424
Cesare Faldini, Fabrizio Perna, Mohammadreza Chehrassan, Raffaele Borghi, Niccolò Stefanini, Francesco Traina
September 2017, Volume 26, Issue 3, pp 425 - 426
Doina Thomas, Klaus J. Schnake
September 2017, Volume 26, Issue 3, pp 427 - 428
Cesare Faldini, Raffaele Borghi, Mohammadreza Chehrassan, Fabrizio Perna, Federico Pilla, Francesco Traina
September 2017, Volume 26, Issue 3, pp 429 - 430
Andreas Pingel, Jens Castein, Frank Kandziora
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 431 - 432
Andreas Pingel, Jens Castein, Frank Kandziora
October 2017, Volume 26, Issue 3, pp 433 - 433
Yusuf Assem, Ralph J. Mobbs, Matthew H. Pelletier, Kevin Phan, William R. Walsh
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 593 - 605
Xuedong Bai, Jiahai Chen, Liyang Liu, Xiaochuan Li, Yaohong Wu, Deli Wang, Dike Ruan
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 606 - 618
Justin Tilan, Lindsay M. Andras, Mark D. Krieger, David L. Skaggs
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 619 - 622
Kenichiro Kita, Toshinori Sakai, Mitsunobu Abe, Yoichiro Takata, Koichi Sairyo
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 626 - 631
Yuvraj Hurday, Baoshan Xu, Lin Guo, Yi Cao, Yeda Wan, Hongfeng Jiang, Yue Liu, Qian Yang, Xinlong Ma
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 635 - 645
Fan Zhang, Haocheng Xu, Bo Yin, Hongyue Tao, Shuo Yang, Chi Sun, Yitao Wang, Jun Yin, Minghao Shao, Hongli Wang, Xinlei Xia, Xiaosheng Ma, Feizhou Lu, Jianyuan Jiang
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 646 - 650
Nicolas Pitteloud, Axel Gamulin, Christophe Barea, Jerome Damet, Guillaume Racloz, Marta Sans-Merce
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 651 - 657
Kristian Høy, Kamilla Truong, Thomas Andersen, Cody Bünger
March 2017, Volume 26, Issue 3, pp 658 - 665