Displaying 1 - 25 of 25
Pavel Barsa, Robert Frőhlich, Miroslav Šercl, Pavel Buchvald, Petr Suchomel
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1643 - 1650
Tomoyuki Takigawa, Masato Tanaka, Takuya Morita, Yoshihisa Sugimoto, Ozaki Toshifumi
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1655 - 1660
Dong-Dong Xia, Mei-Jun Yan, Jing-Jie Zhang, Feng Zhou, Hong-Ming Xu, Yong-li Wang, Jun Tan, Xiang-Yang Wang
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1661 - 1664
Jan Bredow, Carolin Meyer, Max Joseph Scheyerer, Florian Siedek, Lars Peter Müller, Peer Eysel, Gregor Stein
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1683 - 1689
Mitsuru Takemoto, Shunsuke Fujibayashi, Eigo Ota, Bungo Otsuki, Hiroaki Kimura, Takeshi Sakamoto, Toshiyuki Kawai, Tohru Futami, Kiyoyuki Sasaki, Tomiharu Matsushita, Takashi Nakamura, Masashi Neo, Shuich Matsuda
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1698 - 1705
Liujun Zhao, Jinjiong Hong, Meghan E. Wandtke, Rongming Xu, Weihu Ma, Weiyu Jiang, Yongjie Gu, Jianqing Chen, Liran Wang, Jiayong Liu, Nabil A. Ebraheim
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1716 - 1723
Mengran Jin, Zhen Liu, Xingyong Liu, Huang Yan, Xiao Han, Yong Qiu, Zezhang Zhu
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1729 - 1737
Yue Dong, Ai Jun Shi, Jian Lin Wu, Ru Xin Wang, Li Fei Sun, Ai Lian Liu, Yi Jun Liu
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1754 - 1763
Christopher J. Kleck, Ian Cullilmore, Matthew LaFleur, Emily Lindley, Mark E. Rentschler, Evalina L. Burger, Christopher M. J. Cain, Vikas V. Patel
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1764 - 1774
Jun Jiang, Bang-ping Qian, Ze-zhang Zhu, Bin Wang, Yang Yu, Yong Qiu
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1794 - 1799
Isabel Collados-Maestre, Alejandro Lizaur-Utrilla, Teresa Bas-Hermida, Esther Pastor-Fernandez, Vicente Gil-Guillen
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1806 - 1812
Monish M. Maharaj, Jarred A. Hogan, Kevin Phan, Ralph J. Mobbs
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1813 - 1820
S. Rajasekaran, Siddharth N. Aiyer, Ajoy Prasad Shetty, Rishi Mugesh Kanna, Anupama Maheswaran, Janardhan Yerram Shetty
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1830 - 1835
Andrea Talacchi, Pietro Meneghelli, Ignazio Borghesi, Francesca Locatelli
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1836 - 1846
Yin Liu, Xianming Luo, Jiahui Zhou, Na Li, Song Peng, Pengfei Rong, Wei Wang
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1861 - 1868
Shujie Wang, Ye Tian, Chu Wang, Xin Lu, Qianyu Zhuang, Huiming Peng, Jianhua Hu, Yu Zhao, Jianxiong Shen, Xisheng Weng
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1875 - 1880
Yijie Liu, Heng Wang, Xuefeng Li, Jie Chen, Han Sun, Genlin Wang, Huilin Yang, Weimin Jiang
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1881 - 1890
Zhengfeng Zhang, Honggang Wang, Chao Liu
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1897 - 1903
Stefan Bajada, Khitish Mohanty
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1939 - 1944
Miao Wang, Xiao Ji Luo, Qian Xing Deng, Jia Hong Li, Nan Wang
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1968 - 1968
May 2016, Volume 25, Issue 6, pp 1969 - 1969