Displaying 1 - 43 of 43
Jens Castein, Andreas Pingel, Frank Kandziora
October 2015, Volume 24, Issue 8, pp 943 - 944
J. Castein, A. Pingel, F. Kandziora
October 2015, Volume 24, Issue 8, pp 945 - 946
Andreas Pingel, Jens Castein, Frank Kandziora
October 2015, Volume 24, Issue 8, pp 947 - 948
Andreas Pingel, Jens Castein, Frank Kandziora
October 2015, Volume 24, Issue 8, pp 949 - 950
Marie-Therese Unterweger, Klaus John Schnake
November 2015, Volume 24, Issue 8, pp 951 - 952
Bastian Storzer, Klaus J. Schnake
November 2015, Volume 24, Issue 8, pp 953 - 954
Robert Morrison, K. J. Schnake
November 2015, Volume 24, Issue 8, pp 955 - 956
Robert Morrison, K. J. Schnake
November 2015, Volume 24, Issue 8, pp 957 - 958
Miao Yu, Yanchao Tang, Zhongjun Liu, Yu Sun, Xiaoguang Liu
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1583 - 1589
Jing Tao Zhang, Jun Ming Cao, Fan Tao Meng, Yong Shen
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1590 - 1596
Zhen-fang Gu, Ai-li Zhang, Yong Shen, Wen-yuan Ding, Feng Li, Xian-ze Sun
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1597 - 1604
Zhiyang Li, Yuan Xue, Dong He, Yanming Tang, Huairong Ding, Yi Wang, Yaqi Zong, Ying Zhao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1605 - 1612
Zhenfang Gu, Aili Zhang, Yong Shen, Feng Li, Xianze Sun, Wenyuan Ding
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1613 - 1620
Jiaquan Luo, Kai Cao, Sheng Huang, Liangping Li, Ting Yu, Cong Cao, Rui Zhong, Ming Gong, Zhiyu Zhou, Xuenong Zou
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1621 - 1630
Haisong Yang, Lili Yang, Deyu Chen, Xinwei Wang, Xuhua Lu, Wen Yuan
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1631 - 1639
Guangfei Gu, Hailong Zhang, Guoxin Fan, Shisheng He, Xiaotong Meng, Xin Gu, Ning Yan, Xiaofei Guan
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1640 - 1648
Ye Shen, Jinhao Miao, Chao Li, Lei Fang, Samantha Cao, Ming Zhang, Jianhua Yan, Yong Kuang
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1649 - 1657
Wei Ji, Jie Tong, Zhiping Huang, Minghui Zheng, Xiuhua Wu, Jianting Chen, Qingan Zhu
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1658 - 1665
Yuanyuan Chen, Huajing Chen, Peng Cao, Wen Yuan
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1666 - 1672
Haisong Yang, Xuhua Lu, Xinwei Wang, Deyu Chen, Wen Yuan, Lili Yang, Yang Liu
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1673 - 1680
Jie Li, Liujun Zhao, Wangmi Liu, Weihu Ma, Rongming Xu, Wei-yu Jiang, Yongjie Gu, Liangjie Lu, Liang Yu, Feng Qi
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1681 - 1690
Yang Luo, Liu Zhang, Wen-Ya Wang, Qi-Feng Hu, Hui-Ping Song, Ying-Ze Zhang
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1691 - 1701
Lianjun Yang, Zijie Rong, Mingjun Zeng, Yanlin Cao, Xumeng Gong, Lijun Lin, Yong Chen, Wei Cao, Lixin Zhu, Weiren Dong
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1702 - 1710
Dong-Dong Xia, Sheng-Lei Lin, Xiang-Yang Wang, Yong-Li Wang, Hong-Ming Xu, Feng Zhou, Jun Tan
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1711 - 1719
Shaowei Wang, Kun Yang, Shuai Chen, Jiying Wang, Guoqing Du, Shunwu Fan, Lei Wei
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1720 - 1728
Ning Lang, Min-Ying Su, Hon J. Yu, Huishu Yuan
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1729 - 1737
Ming-xiang Zou, Wei Huang, Xiao-bin Wang, Jing Li, Guo-hua Lv, Bing Wang, You-wen Deng
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1738 - 1746
Huabin Yin, Xinghai Yang, Wei Xu, Binbin Li, Bo Li, Ting Wang, Tong Meng, Peng Wang, Tielong Liu, Wang Zhou, Jianru Xiao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1747 - 1753
Yifei Ma, Wei Xu, Huabin Yin, Quan Huang, Tielong Liu, Xinghai Yang, Haifeng Wei, Jianru Xiao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1754 - 1760
Weiluo Cai, Wangjun Yan, Quan Huang, Wending Huang, Huabin Yin, Jianru Xiao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1761 - 1767
Hongpu Sun, Zuozhang Yang, Yongqing Xu, Xuefeng Liu, Ya Zhang, Yanjin Chen, Da Xu, Yihao Yang, Dongqi Li, Junfeng Xia
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1768 - 1777
Liang Jiang, Xiao Guang Liu, Chao Wang, Shao Min Yang, Chen Liu, Feng Wei, Feng Liang Wu, Hua Zhou, Lei Dang, Zhong Jun Liu
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1778 - 1785
Shuai Han, Ting Wang, Dongjie Jiang, Yang Yu, Yu Wang, Wangjun Yan, Wei Xu, Ming Cheng, Wang Zhou, Jianru Xiao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1786 - 1791
Guohua Wang, Jianzhong Hu, Xiangyang Liu, Yong Cao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1792 - 1799
Zhengquan Xu, Xiyang Wang, Xiongjie Shen, Chengke Luo, Ping Wu, Hao Zeng
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1800 - 1805
Zhi Wei Jia, Yao Hong Wu, Hao Li, Hai Feng Li, Xi Yan Zhao, Yong Tang, Cong Liang Yao, Ya Chao Zhao, Long Gang Liu, De Li Wang, Qing He, Di Ke Ruan
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1806 - 1812
Hongzhuo Li, Liang Ma, Baozhu Wang, Yun Cui, Tao Xiao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1813 - 1819
Jing Wang, Chenglong Zhao, Jianjun Chu, Cheng Yang, Jinhai Kong, Zhengwang Sun, Hui Xiao, Tielong Liu, Jianru Xiao
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1820 - 1825
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1830 - 1845
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1846 - 1863
July 2015, Volume 24, Issue 8, pp 1864 - 1864